25
Mon, Jan
0 New Articles

ብሃገር።  ብልምዲ። ብቋንቋ። ካብ ካልኦት ኣይትፈልዮምን ኢኻ፣

ናይ ባዕሎም ዝነብሩለን ከተማታት የብሎምን፣

ብናይ ባዕሎም ቀቢላዊ ቋንቋ ኣይዛረቡን።

ፍሉይ ቅዲ ናብራ ዘይብሎም እዮም፣

ኣምላኽዩ ማዕረ ማዕረ
ከም ባርያ ርእሱ ኣሕሰረ
ኣባይ ጽድቂ ኣብኡ ሓጥያት
ተሰኪሙ ከይዱ ናብ ሞት
ንኽህብትም ዝደኸየ
ንኽጸግብ ዝጠመየ

ንኽብርትዕ ዝደኸመ
ንኽባረኽ .....ተረገመ
ንኽጥዕይ ዝሓመመ
ንጸበባይ .....ዝዛዘመ

ንኽዕረቕ ዝተባእሰ
ንኣበሳይ

1.    ንፉዕ መራሒ ዓራቒ ዘይኮነ ዝደልስ ንባዕሉ ኣርኣያ ናይ ዕርቂ እዩ፣

2.    ሓሶት ፈጺማ ብህይወት ኣይትነብርን እያ፣

3.    ሕቖኻ ክሳብ ዘየጎበጥካሉ ግዜ ሰብ መጹዩ ኣብ ዝባንካ ክስቀል ኣይክእልን እዩ፣

ትትንስእ እሞ ዓውታ ተህድእ፡
ትለዓል እሞ ነውጺ ተርግእ፡
ንሰይጣን ንስኻ ኢኻ እተፍርሆ
ንሕሩይካ ብሰይፍኻ ትባልሆ፡
ብምምጻእ ወድኻ ንትሑታት ዘከርካዮም
ክሳዕ ከተማ ህያዋን ከረን ጽዮን ኣብጻሕካዮም፡
ንዝሰለለ ቅልጽም ኢድ ተበርትዕ
በይንኻ ምጕት ዓለውቲ ትረትዕ፡   
Page 2 of 2