08
Wed, Jul
0 New Articles

"ንቅዱሳን ጽሑፋት ብሙዚቃ ከወሃህዶም ከሎ ዝስምዖ ደስታ ኩሉ እዋን ምስ ገለጸዩ። እቶም ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዘለዉ ብሉጻት

ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ከም ወደ መዝሙር ክንዓቢ ከሎና፡ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነገራት ሰማዒት እዝኒ ምጥራይ እዩ። ሕማቃት ሰማዕቲ ንፉዓት ደቀ መዛሙር ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ካብ መልእኽቲ ሃዋርያ ያዕቆብ ከም እንርድኦ፡ ብዛዕባ ልሳን እኳ ብዙሕ መጠንቀቕታ ነቐፌታን እንተሃበ፡ ብዛዕባ እዝኒ ግን ንዕኡ ዝመስል

ክርስትያናዊ ወደ መዝሙርነት ናብ ኩለንትናዊ ሰብኣዊ መንነትና ዝቕንዐ እዩ። ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ብኹሉ ልብናን ብኹሉ

More Articles ...